Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. adatkezeléséről

 

Az Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Szolgáltatásaink igénybevétele, használata során az érintettek személyes adatokat juttatnak el az Adatkezelőhöz. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben a turisztikai szolgáltatások igénybevétele teszi jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.


Adatkezelő azonosító adatai:

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.

cégjegyzékszám: 13-09-134125

adószám: 11715667-2-13

ügyvezető: Borbély-Tardy Anna ügyvezető

Releváns kapcsolattartási adatok:

telefonszám: +36 26 317 965

e-mail cím: tdm@szentendre.hu

 

Adatkezelési tevékenység:

  • az Adatkezelő által szervezett rendezvényre jelentkezők adatainak kezelése,
  • ajánlatkérők, információkérők adatainak kezelése,
  • jegyértékesítéssel kapcsolatok személyes adatok kezelése,
  • panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatok kezelése,
  • hálózati forgalom megfigyelése,
  • honlap által használt cookie-k a honlap kényelmi használatának javítása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben az érintett az Adatkezelő által rendszeresített formában hozzájárul adatainak kezeléséhez.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Az érintett hozzájárulásában megadottak szerint

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő munkatársai.

 

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

.Adatkezelő kizárólagos önkormányzati tulajdonú és fenntartású gazdasági társaság, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.