Az én Szentendrém
Helytörténet gyerekeknek
Amit a szentendrei csatáról mesélnek
1684.
lotaringiai_karoly
Ismeretlen festő Lotharingiai Károly lovasportréjának részlete, 1680, Bécs

A történettudomány a kisebb és nem is az egyértelműen győztes csaták között tartja számon, nekünk, szentendreieknek azonban érthetően különös jelentőségű ez a városunk határában lefolyt, a törökök megfutamodásával végződő ütközet.

1684-ben a Szent Liga hadai Buda felszabadításának hadműveleteit több irányból, egyszerre indították. Első és legfontosabb céljuk a Buda körül kialakult török védelmi övezet szétzúzása, a főváros bekerítése volt.

A szövetséges sereg fővezérének a francia főnemesi családból származó, I. Lipót német-római és osztrák császárral sógorságban álló V. Károly (1643-1690) lotaringiai herceget nevezték ki. Az ekkor 41 éves, hadászatban magasan képzett Károly már igen fiatal korában híressé vált jó stratégiai képességeiről és a csatákban tanúsított rendkívüli bátorságáról, nem egyszer vakmerőségéről.

A szentendrei csata másik vezető parancsnoka Badeni Lajos őrgróf (1655-1707), aki a törökellenes harcokban ugyancsak jeleskedő, később Magyarországon is birtokokat szerző Savoyai Jenő unokaöccse volt. Lajost ugyancsak igen bátor katonának ismerték, ezt jelzi, hogy a harcok során mindig messziről is jól látszó, vörös tábornoki kabátot viselt, ami miatt a törökök „Vörös Király”-nak nevezték.

A szövetséges seregek harmadik ismert vezetője Aeneas Sylvius Caprara (1630-1701) olasz származású osztrák tábornok, a császári lovasság parancsnoka volt.

A Dunát Párkány-Esztergomnál átlépő sereg június 18-án, három napos ostrom után elfoglalta Visegrádot. A bekerítő hadművelet részeként ekkor átkeltek a Duna bal partjára, ahol június 27-én bevették Vácot.

Buda megvívása érdekében stratégiai fontossággal bírt Pest uralma. Ezt a törökök is tudták, s mivel nem voltak kellőképpen felkészülve a város védelmére, Pestet kiürítették, az ott lakókat felköltöztették a budai várba, a házakat felgyújtották. A szövetséges seregek Pestet gyakorlatilag harc nélkül foglalták el, olyan könnyen, hogy először cselre gyanakodtak. Miután a Duna bal partján biztosították magukat, visszahúzódtak Vácra, ahonnan hajóhidakon át keltek át a Szentendrei-szigetre, majd a jobb partra. A mintegy 33-34 000 főnyi sereg július 8. és 10. között érkezett meg Szentendrére.

A szövetségesekkel szemben álló török sereg vezetője Bekri Musztafa aleppói pasa, magyarországi szerdár volt, aki a Budát veszélyeztető szövetséges előretörés hírére Belgrádból vezette ide első sorban lovasságból és kisebb számban janicsárokból álló, mindössze két ágyúval megerősített seregét.

szentendrei_csata
A Szentendrei csata résztvevőinek hadállásai

Az alábbiakban Dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalin helytörténész leírását idézzük a csata lefolyásáról:

„Amikor a török hírt kapott az átkelésről, 20-25 ezer lovassal, janicsárral és ágyúkkal azonnal megindult a Duna jobb partján felfelé. Az volt a szándéka, hogy még átkelés közben megtámadják a keresztény csapatokat. De mire a törökök Szentendre alá érkeztek, a keresztényeket a város déli határában: a Dunánál, a Bükkös-patak torkolatától kezdve a mai Római sánc utca vonalában, a Kő-hegyig terjedően már igen erős állásokban találták. A Duna felőli oldalon helyezkedett el a gyalogságból álló balszárny. A lovasságból álló jobbszárny Badeni Lajos parancsnoksága alatt a Kő-hegy lábánál foglalt állást. A magasabban fekvő részen a tüzérség és a dragonyosezredek sorakoztak fel. A középvonalat Lotharingiai Károly foglalta el csapataival. Az arcvonal előtt akkor mocsaras ingovány terült el.” (Ma Tómelléknek hívják ezt a területet.)
„Musztafa pasa azt a téves hírt kapta, hogy a császári seregnek csupán az előhada van a szentendrei állásokban, s a fő csapattest még Vácnál kel át a Dunán, ezért azonnal támadást indított. Balszárnyával a pomázi dombok felől a császáriak jobb szárnyát tervezte bekeríteni. Badeni Lajos a – terepviszonyok miatt rendezetlen sorokban – közeledő törököket taktikából egészen közel bevárva akarta megrohamozni. Ekkor érkezett a jobb szárnyra Caprara tábornagy, aki viszont, látva a felbomló rendetlenségben közeledő törököket, két dragonyosezred élére állva azonnal megtámadta őket, mire azok visszahúzódtak a mocsár mögé. A balszárnyon nem tudott a török áttörni, ezért Musztafa pasa nyomban a középhadát indította a császáriak középcsapatai ellen. A középhad Lotharingiai Károly személyes vezetésével rohamozta meg a támadó törököt, ugyanakkor a balszárny is támadásba lendült. A csata hevében Lotharingiai Károly annyira előremerészkedett, hogy súlyos veszedelembe került, de végül sikerült épségben megmenekülnie.
A törököket nem tudták teljesen megsemmisíteni, de a csatát megnyerték. Július 11-én a törökök még mindig az állásokba húzódva várakoztak, végre 12-ére virradóra elvonultak. Lotharingiai Károly még aznap elindult utánuk, és Óbudán vert ismét tábort seregeivel. Ez alkalommal nem sikerült Buda felszabadítása, de Szentendre már nem került többé török uralom alá.”

A szövetséges seregek a szentendrei csata után Buda alá vonultak és megostromolták a várat, ekkor azonban még nem jártak sikerrel. De Szentendrére már visszatérhettek a közel 10 éve innen elmenekültek, ezzel, majd az 1690-es délszláv betelepülést követően – igaz, a Habsburg Birodalom „vérrel szerzett” területei részeként – megindulhatott a város újkori, immár békés fejlődése, mely hamarosan egy új virágkort hozott el.