Adatvédelem

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, hogy amennyiben személyes adatai alábbi módon történő kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.- adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a programajánló hírlevél szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos bármilyen adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. (szentendre@tourinform.hu)

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, és a www.iranyszentendre.hu. adat- és hírtartalmának pontosságáért, valódiságáért az előállítás során tőle minden elvárhatót elkövet, de a tartalommal kapcsolatban és a szállásajánló portál használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze,ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A felhasználó az adatbázisból való törlését bármikor kérheti e-mailben a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. címén (szentendre@tourinform.hu)

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala, Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.,Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100, Telefax: +36 1 2693541, E-mail: adatved@obh.hu

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos bármilyen adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.